Caper Meaning in Odia

Caper Meaning in Odia

Caper meaning in odia language, caper odia meaning, meaning of caper in odia language.

English: Odia
Caper: ଡେଇଁବା, ଖେଳିବା, ଗୋଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା

Caper Meaning in Odia

Related Content

Leave a Comment