Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Odia {PDF Download}

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Odia

Kalabhairava ashtakam lyrics in odia, Odia kaal bhairav ashtakam pdf download. Jagat guru adishankaracharya is the main writer of kalabhairava ashtakam lyrics in odia. You can read it online otherwise kala bhairaba astakam pdf download.

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Odia

Deva raaja sevya maana pavangri pankajam, |
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram, ||
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,|
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 1 ||

kalabhairava ashtakam in odia

 

Related Articles

Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param, |
Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam ||
Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 2 ||

Soola tanga pasa danda pani madhi karanam, |
Syama kaya madhi devamaksharam niramayam ||
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 3 ||

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham, |
Bhaktha vatsalam sthitam,samastha loka vigraham ||
Vinikwanan manogna hema kinkini lasath kateem, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 4 ||

Dharma sethu palakam, thwa dharma marga nasakam, |
Karma pasa mochakam,susharma dayakam vibhum ||
Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 5 ||

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam, |
Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam ||
Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 6 ||

Attahasa binna padma janda kosa santhatheem, |
Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam ||
Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 7 ||

Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam, |
Kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum ||
Neethi marga kovidham purathanam jagatpathim, |
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 8 ||

Kalabhairavashtakam patanthi yea manoharam, |
Jnana mukthi sadhanam,vichithra punya vardhanam ||
Soka moha dainya lopa kopa thapa nasanam, |
Thea prayanthi Kalabhairavangri saniidhim druvam || 9 ||

Leave a Comment