Mahishasura Mardini Stotram in Telugu {Very Powerful Mantra Lyrics}

Spread the love

Mahishasura Mardini Stotram in Telugu

Mahishasura mardini stotram in telugu, mahishasura mardini stotram in telugu pdf, mahishasura mardini stotram lyrics in telugu with meaning, mahishasura mardini stotram in telugu lyrics, mahishasura mardini stotram in telugu mp3 free download, aigiri nandini lyrics in telugu, దుర్గా స్తోత్రం తెలుగు,. aigiri nandini lyrics in telugu stotra nidhi, aigiri nandini lyrics in telugu with meaning pdf, aigiri nandini lyrics in telugu pdf.

ధన్యవాదః – బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ మహోదయః

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే

గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 ||

సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కల్మషమోషిణి ఘోరరతే

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 3 ||

Mahishasura Mardini Stotram in Telugu

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే

చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే

దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||5 ||

Lyrics Title: Mahishasura Mardini Stotram in Telugu
Author: Maharshi Markendaya
Download: Click

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే

త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే

దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 6 ||

అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే

శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 7 ||

ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే

కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే

కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 8 ||

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే

ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 8 ||

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే

నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 9 ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే

సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 10 ||

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే

విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే

సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 11 ||

అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే

త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 12 ||

కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే

సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే

అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 13 ||

కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే

మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే

నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 14 ||

Read Related Content

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే

జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 15 ||

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనుసుతే

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 16 ||

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం స శివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్

తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 17 ||

కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం

భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 18 ||

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే

మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 19 ||

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుభితాసిరతే

యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 20 ||

Leave a Comment