odia mahabharat story || Jarasandha badha Odia sarala Mahabharat katha

Odia mahabharat story jarasandha badhara kahaniku apana mananku mora hardika swagata. Apana mane odia sarala mahabharata katha bisayare sunithibe nischita. Tebe chalantu ame apananku pathakiya prabrutire dekheibu kichi odia mahabharata story pdf jahaku padhiba pare apananku aneka kichi shikhyaniya kahani abagata heba.

Odia Mahabharat Story
Odia Mahabharat Story

Odia Mahabharat Story Pdf

Dine katha prasangare krushnanku balarama pacharile ” tume guru sandipani nkara putra mananku anibaku jaai yamapurare kana dekhila? Krushna anya sabu kahiba bhitare gotie katha kahi dukha prakasha kale.

Raja pandu agnika rushinku hatya kari thibaru brahma hatya doshare mrutyu para thaaru yamanka sinhasana tale chida hoi rahi chanti. Sei drushya mun bhuli paru naahin. Balarama kahile tora pandaba mananka prati ahetuka bhala paiba tebe bahana. Tu chahin thile ehara pratikara ta kari pari thaantu?

Krushna kahile brahma hatyara pratikara mo dwara sambhaba nuhen bhari? Tebe tu pandaba mananku kahi jemiti taara pratikara kari heba karunnaahun? Balarama pacharile. Shri krishna karile mo kahiba apekhya debarshi narada ei khabara dele bhala heba kahi se naradanku smarana kale. Narada pahanchile.

Read : Odia bhuta gapa nyaya

Namaskara adana pradana pare krushna naradanku jaai pandaba mananku swargata pandunka durdasha o tara pratikara kahibaku anurodha karile. Narada krushna nka anurodha aswikara karibara prashna nathila. Se shighra jaai hastina purare upasthita hele. Ebam pandu nka durdasha bishayare kahile. Setebele kuru sabhare upasthita duryodhan, duhshasan aadi chi chi yanka pita brahma hatyakari kahi uthile.

Laja apamanare sabharu uthi asile pandaba maane. Yudhisthita shighra shri krishna nku aniba pain arjuna nku prerana kale. Shri krishna asiba pare pratikarara upaya chinta kale. Debarshi taanka dosha khyama pain panchatiru gotie kichi anusthana karibaku paramarsha dele.

  1. Prathama aharnisha annadana debaa.
  2. Dwitiya upaya brahma gyana saadhibaa
  3. Trutiya astra shastra dhari judha kari maribaa
  4. Bahu tirtha karibaa ebam prayagare jhaassa debaa.

Alochana pratyalochana pare sthira helaje anukhyana annadana kariba sarbottama upaya. Kintu sethi pain rajasuya yagya karibaku padiba. Yagyare yoga deba pain eka lakhya rajanku nimantrana karibaku padiba.

Sara bharatare chaari unaa lakhye raja achanti boli narada kahile. Ehi chari jana rajanka prati murti swarnare tiari heba. Kebala raja nuhen tankara pratra mantri ebam sinya samanta gaja, ashwaaadi madhya swarnare tiari heba. Yudhisthira mundare hata dei basile. Se kahile ete dhana mun keun thaaru paaibi?

Odia Moral Story Chakarani hela IAS Officer

Narada kahile swayam lakxmi devi nkara kaanta jahara bandhu taa paain dhanara abhaba prati bandhaka heba? Tume raja mananku anibara katha chinta kara. Ete rajanku kemiti ekathi karibi boli yudhisthira pacharile.

Narada kahile ekaa jarasandha paakhare chayanabe hajar raja bandi hoi achanti. Semananku bali pakaai indra pada laabha kariba pain se ebe yagya karuchi. Enu taaku maari parile hela.

Yudhisthirra kahilen swayam balarama krushna jaha bhayare luchi buluchanti taaku kie mariba? Narada kahile krushna kahaku kaha hatare mareibe sekatha se jananti. Au alpa dina achi jarasandha purnahuti pain. Taapare se raja mananku bali dei deba. yudhisthira krushnanka muhanku chahinle.

Shrikrishnanka muhanre sei smita hasya. Se kahile bhima op arjuna mosaha chalantu. Jarasandha kipari mariba tara byabastha kariba. Yudhisthiranka thaaru bidaya nei bhima o arjunanku sangare gheni kalamukha jarasandha rajya magadha abhimukhe jatra arambha kale.

Batare jeun rajya paduthae sei rajyara loka mane kahuthantije tanka rajanku jarasandha bandi kari neichi. Aau tini dina pare bali debe. Ehi samayare krishna garudanku smarana kale.

Odia mahabharat pdf download

Garuda aasi tininku pithire basai magadha rajadhani ra alpa kichi durare ohlaile, ebam brahmana besha dharana kari jagya abhimukhe jatra arambha kale. Odia mahabharat kahani Batare dana nei ferithiba brahmana mananku nei feruthiba brahmana mananku pachari bujhileje taapara dina purna huti heba. Jagyare ahuri banda heba naahin.

Batare someswaranka mandira padila. Sethare puja archana kariba pare krushna mahadebanku smarana kale. Mahadeba abirbhuta hoi smaranara karana pacharile. (Odia mahabharat story) Krushna kahile apananku kana ajana? Amaku ashirbada karantu jepari karjya sadhita heba. Panchanana kahile jarasandha dui faala hoi janma hoithilaa. Taaku dui faala kari chiridele hin se mariba. Ebam ei bhima hin taaku mariba. Etiki kahi kapali bidaya nele.

Dana nei feru thiba brahmana paakharu khabara mililaje kehi shatru kaunasi bighna na ghataaibaa paain chaarotti dwarare byabastha hoichi. Prathama dwarare gotie rajaputra sahadeva jagichi. Dwitiya dwarare gotie bheri rahichi. Odia mahabharat karna arjun yudh Shatru deklhile sehi bheri apeape bajiba. Tutiya dwarare shimuli brukhya rahichi. Emitire sehi brukhya thuntaa kintu shatru dekhiba matre taha ape ape phula o puspare bhari jiba.

Chaturtha dwarae gotie gadhati jagichi. Sehi gadhati shatruku dekhiba matre birata radi kariba. Ehi sabu lakhyanaru kaunasi gotie suchana paile jarasandha prastuta hoijiba. {Odia mahabharat story}

Sri krishna kahile rajaputra amaku nirastra dekhile chadi deba. Enu Baaki tinoti dwararu kie keun dwarati neba kuha? Arjuna shimuli brukhyara ayitwa nele. Bhima bherira ebam shri krishna gadhara.

Prathama dwara sahadeba thaae. Ei tini jana brahmana emiti beda patha karileje tara manare kaunasi sandeha rahila naahin. Se kahila apana mane bahu bidwan bipra bhali jana padu chanti.

Enu aji dana bela gadi galani. Sethi pain aji apana mane khai pi bishrama niantu. Asnta kali apana dana nei jibe. Krushna kahile aji ame mane sankalpa kari asichuje jemiti hele rajanka darwshana kari jibu. Odia mahabharat story

Sahadeva semananku nirastra dekhi chadi dela. Dwitiya dwarare thila sehi bheri. Bhimanka gotie mushti aghatare taha churna hoigala. Trutiya dwara shimuli brukhya arjunanka dayitware thila.

Emane nija astra shastra sabu garuda prusthare rakhi asithile. Arjuna smarana kalaru bainateya arjunanku dhanushara aani dela. Gotie sharare arjuna shimuli gachaku mula chedana kale. Odia mahabharat story Ebam dwitiya shara maari sehi ahadrumaku udai nei samudrare pakai dele.

Baaki rahila chaturtha dwara jagithiba gadha. Duraru thaai krushna dakhina hasta badhaai gadha muhanre debadatta shankha puraai dele se garjana kalaru shankha dhwani pari shubhila.

Baama hasta badhai krushna taara beka chipi dharile. Prakrutare emane samaste shaapagrasta gandharba thile jeunmane mukti apekhyare thile. Gadha kahila mun jani paruchi apana swayam narayana. Apana mo godare tikie sparsha karidele mun mukti paaijibi.

Odia mahabharat story

Bhima o arjuna ekatha shuni krudha hoigale. Kintu krushna kahile, kaam padile epari karibaare kichi dosha nai. Ekatha kahi krushna gadhara godare bama hasta lagaai deba matrake gadhara murddhaa faatigala ebam se mrutyu barana kala. Chaturtha dwara atikrama kariba matrake semane yagyan sthalire pahanchi bedamantra patha kale.

Sethaare upasthita muni rusi brahmana mane madhya shuni tatastha hoigale. Jarasandha nije uthi aasi taankara pada dhauta kari binamra bhabare janailaje sedina pain dana samaya atikranta hoichi. Semane sedina apekhya karantu. Taapara dina jetiki dana debe emananka banshare aau kahariku dana anibaku keunthiki jibaku padibani.

Shrikrushna kahile ame separi kichi dhana ratna magunahun. Jarasandha kahila tebe jaha magucha maga! Kebala mora ahuti banda kariba chaadi. Srikrusha kahile amara judha darakara.

Sehi khyani jarasandha kahile tumara jadi mrutyu darakara thila tebe atmahatya nakari mo yagyanre bighna srushti karibaku asuthila kahinki? Odia mahabharat pdf download Ehhi samasta raja ekaku araka bali jodha. Enukari emananku anichi bandi kari. Mosaha tume mane durbala brahmana kana judha kariba? Moupare ebe brahma hatya dosha lagiba.

Ehakahi jarasandha bipra mananku judha nimante ahwana dela. Sehi khyani semananka bhitaru bhima asile ladhiba pain. Jara kahila tumeta bipra bhali jana padu naahan, jie bi hua. Bhala bhabare ladha.

Ekatha kahi bhimanku olataa kachaadi delaa. shatasrunga abhisapare bhima prathama judhare hariba katha haarile. Jarasandha maadi basi garjana karuthaae. Samaste bhabu thaanti bhimannkara prana gala. Bhima satasrungaku smarana kari mahabikramare prati akramana kale. Bahu samaya judha pare bi jaraku jete aghata delebi se haru nathae. Sethare upasthita samatsa raja mangalanku smarana karuthanti.Je ehi bipra hatare jara maru boli.

Bhima bajra mutha maruthanti, tara beka chipi dharu thanti, taara chati upare basi chaatiku chiri lahu luhana karuthanti. Kintu jara maru nathae. Odia mahabharat all episode Bhima thaki padila bhali laguthanti. Arjuna krushnaku kahile bhrata bodhahue mahadev nkara katha bhuli jaichanti.

Shrikrushna bhimanku isara debapain taali maari sabasi debaa aalare tankara drushti akarshana kale. Bhima chahibnbaru gotie paalaku chiri dui faala karidele. Ebam kutatiku dhui faalakari dui digaku fingidele.

Shrrikrushnanka isara bhima bujhi gale. Isara paiba matre bhima gotaae godare jarara godaku madi basileebam anya godatiku dui hatare dhari prachanda hunkara dei dui fala karidele. Gotie fala shunyaku anua falatiku duraku fingidele. Jara mrutyure bandi thiba rajagana anandita hele.

Kintu rajaputra sahadeba pitanka mrutyura pratishodha nebapain sainya bala dhari ladhibaku asibaru krushna taanku bujhai sujhai shanta kari taaku magadhara sinhasanare abhishikta kale ebam bandi raja mananku mukta kale. Semananku judhisthiranka rajasuya yagyanre joga debaku nimantana kari tini jana hastinaku feri asile.

Uparokta odia mahabharata story jarasandha badha bisayati apananku bhala lagithiba boli asa. Ehi odia sarala mahabharata story ru kahanitiku uddhara karajaichi.

Who is the writer of odia mahabharta?

The great East-indian saint Adikavi Sarala Das is the writer of odia mahabharat which is called also sri bharart.

Leave a Comment